دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنـگ آهن ایـران بانگـاهى به بازار

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهى به بازار
کاربرد محصولات مختلف فولادى در سایر صنایع باعث شده صنعت فولاد و صنایع وابسته در تمامى کشورهاى پیشرفته از صنایع مادر تلقى گردد. این محصولات، در فرآیند تولید و زنجیره تامین، یا به عنوان مادهى اولیه استفاده مىشوند یا کاربرد آنها در تولید تجهیزات و تاسیسات صنعتى دیده مىشود. از اینرو پیشرفت این صنعت در رشد صنایع پایین دست زنجیره تولید بسیار تاثیرگذار است. همچنین محصولات فولادى فرصت مغتنمى براى صادرات و ارزشآفرینى ارزى ایجاد مىکنند که با توجه به شرایط تحریمى که در کشور ما برقرار است چنین امکانى موقعیت ارزشمندى براى کشور محسوب خواهد شد. رشد 48 درصدى صادرات محصولات فولادى در نیمه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهدى براى این مدعاست. بنابراین به کارگیرى اقدامات موثر در راستاى بهبود ساختار، دستیابى به عملکرد بهینه و مدیریت اجزاى این صنایع که موجبات سودآورى مضاعف و صاحب نظران و فعالان اقتصادى یازده دوره پیشین» همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهى به بازار «را مفید یافتند؛ از اینرو این رویداد در طول سالیان گذشته به عنوان یکى از معتبرترینها در این حوزه تلقى مىشود. علاوه بر اهمیت صنایع فولادى، غلبه بر فراز و نشیبهاى اقتصادى حاصل از تحریمهاى یکجانبه و همهگیرى بیمارى کرونا در جهان این صنایع را نیازمند توجه دوچندان ساخته است. چنین مسائلى گروه رسانهاى دنیاى اقتصاد را بر آن داشته تا برگزارى دوازدهمین دوره از رویداد را در دستور کار خود قرار دهد. امور همایشهاى گروه رسانهاى دنیاى اقتصاد، به عنوان شتابدهنده کسبوکار در بستر ارتباطات حرفهاى، هدف از برگـزارى چنیـن رویـدادى را ایجـاد فرصتـى ارزشـمند جهت تبادل اطلاعات بیـن بازیگران اصلى این صنعت اعـم از دولت، بخش خصوصى و انجمنهاى تخصصـى داخلى و بینالمللى مىداند. امید اسـت با همکارى کلیه دست اندرکاران این حوزه بتوان به این هدف نائل آمد.
دورههاى پیشین رویداد در بازه زمانى زمستان برقرار بود که با توجه به تداخل آن با سال نو چینى و نقش تاثیرگذار این کشور در صنایع فولادى، شرکتهایى با اصالت چینى و همچنین سخنرانان با ملیت این کشور امکان حضور در رویداد را نداشتند. همچنین حوادث غیرقابلپیشبینى ناشى از برودت هوا و برف مانند لغو پروازهاى خارجى نیز حضور سخنرانان بینالمللى را متاثر ساخته بود. از اینرو پس از مدتها برنامهریزى جهت تغییر تاریخ رویداد، این فرصت در سال جارى پیش آمد که برگزارى رویداد به اردیبهشت ماه موکول گردد.

محورهاى همایش

  • بررسى توازن توسعه زیرساخت‌ها (حمل و نقل، گاز، برق، آب و…) و طرح جامع فولاد
  • سیاست‌هاى حاکمیتى در نظام قیمت‌گذارى ارکان زنجیره‌ى فولاد
  • بررسى و ارائه راهکار تضاد استراتژى و منافع نهادهاى مختلف (منابع طبیعى، محیط زیست و…) با بخش معدن
  • اهمیت اکتشافات و احیاى معادن راکد در چشم انداز بلندمدت تامین منابع مواد اولیه
  • بررسى اهمیت و تاثیر امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصى در معدن و صنایع معدنى
  • احیا برجام، اصلاح سیاست‌هاى ارزى و صادراتى
  • بررسى طرح جامع استراتژى توسعه صنعتى؛ تدوین، اجرا و پیاده‌سازى

 

نوشتهٔ پیشین
سرکوب قیمت فولاد راه‌حل تنظیم بازار نیست
نوشتهٔ بعدی
برگزاری دوازدهمین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت فولاد و سنگ آهن تهران
فهرست