بهزاد طاهریان

مدیر پروژه ساختمان الوند

پروژه ساختمان الوند

  • موضوع پروژه: 
  • محل اجرا: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند  

تاریخ شروع: 1401/06/13
تاریخ خاتمه: 1405/12/13

سایر پروژه ها

فهرست