شرح بازنگري (۳):

با توجه به موضوع فعاليت شركت مبني بر انجام پروژه EPC، هماهنگ كننده هاي منتصب در تيم پروژه نقطه اتصال خدمت رساني فرآيندي به مدير پروژه خواهند بود.

1- در واحد مهندسي براي هر پروژه يك هماهنگ كننده وجود دارد.

2- كارشناسي از برنامه ريزي، كنترل كيفيت و HSE به هر پروژه معرفي مي گردد.

3- در واحد مالي و اداري براي هر پروژه در محل سايت يك هماهنگ كننده وجود دارد.

4- در واحد تامين تجهيزات جهت پوشش تامين كالا در محل سايت يك هماهنگ كننده وجود دارد.

فهرست