نظام مدیریت کیفیت یکپارچه

استاندارد های بین المللی ISO، توسط تیم مشاور شركت در سازمان های مختلف با توجه به گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت پیاده سازی می گردد. مشاوران ما بعنوان تسهیل گر در طی مدت زمان پیاده سازی هر استاندارد، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO  نظارت می نماید.
گواهینامه های بین المللی سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت:

فهرست