نظام مدیریت کیفیت یکپارچه

استاندارد های بین المللی ISO از سال 2010 توسط تیم مشاور شركت در سازمان های مختلف با توجه به گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت پیاده سازی می گردد. مشاوران ما بعنوان تسهیل گر در طی مدت زمان پیاده سازی هر استاندارد، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO  نظارت می نماید.
گواهینامه های بین المللی سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت:

  • سال 2010 تا 2013
  • سال 2013 تا 2016

سال 2016 تا 2019

  • سال 2018 تا 2019
  • سال 2019 تا 2022
  • سال 2022 تا 2023
فهرست